ข้าราชการและพนักงานจ้าง
สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ

ปลัด อบต.
ว่าง
นางสาวอาทิญา  ชัยทอง
รองปลัด อบต.
นางสาวภัทรานิษฐ์  หลงหา
นักบริหารงานทั่วไป
นายประวิทย์  หมูดเอียด
นิติกร
นางณัฐณิชา ฝะสกุล
บุคลากร
น.ส.อรพิน โอมณี
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโนยบายและแผน
นางรวินันท์  คงชิต
เจ้าพนักงานธุรการ
นายวิสุทธิ์ อุสมา
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสุกัญญา อุสมา
ผู้ช่วยจนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน
น.ส.สาวิตรี ลัดเลีย
ผู้ช่วยจนท.ประชาสัมพันธ์
นางจริยา วิเศษศาสน์
นักการ
นายอัสบีร๊อน องศารา
คนงานทั่วไป
นายอรุณ แย้มสุข
คนงานทั่วไป

ข้าราชการและพนักงานจ้าง กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ

นายมุสลิม ม่าเหล็ม
นักบริหารงานคลัง
นางสาวสุปรีดา หลีเส็น
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวอรทัย พรหมเพชร
นักวิชาการพัสดุ
นางสาวใมมุน  รอยะ
นักวิชาการคลัง
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
(ว่าง)
นางจันทิมา อุสมา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
(ว่าง)
นางนันทิยา อานัน
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
นางสาวจิราภรณ์ หวังสบู
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
(ว่าง)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
(ว่าง)
นางสาวพรรณทิพย์
ตาเหยบคนงานทั่วไป

ข้าราชการและพนักงานจ้าง ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ

นายพงศ์พิริยะ  บุญยะผลึก
หัวหน้าส่วนโยธา
วิศวกรโยธา
(ว่าง)
นายชัยวุฒิ บารา
นายชางโยธา
นายณรัณ เพียรสกุล
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายช่างสำรวจ
(ว่าง)
นายวีระยุทธ หวันสู
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายณรัณ เพียรสกุล
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นางสาวจุฑารัตน์ อัลมาตร
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
นายมนูญ ปกติง
คนงานทั่วไป

ข้าราชการและพนักงานจ้าง ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ

นายปรีชา ปันดีกา
นักบริหารงานสาธารณสุข
นายเอกนรินทร์  ลัดเลีย
นักวิชาการสุขาภิบาล
นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
(ว่าง)
นายดี สาเล่
พนักงานขับรถ
นางสาวพรนิภา สันจิตร
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
(ว่าง)
นายบุญธรรม องศารา
คนงานประจำรถบรรทุกขยะ
คนงานทั่วไป
(ว่าง)

ข้าราชการและพนักงานจ้าง ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ

นางนูไรนี เศรษฐสุข
ตำแหน่งหัวหน้าส่วนการศึกษา
นางปวีณา ตูแวลอ
นักวิชาการศึกษา
นางสาวสุใบดา หยีราเหม
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึ
นายดำรง สังสัน
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ศูนย์เยาวชน
นางรัตนา ปากบารา
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวฐิติพร นุ้ยไฉน
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางมยุรี สิทธิโชค
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางนันทนี  โอมณี
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางนอรมี สอแหละ
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางมยุรี อัลมาตร
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวอารียา อัลมาตร
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวจุรีรัตน์ สันติวงศ์
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางกรวีร์ องสารา
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางขนิษฐา บิลายง๊ะ
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางรัชนีกร ราเหม
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวปราณี สอเหรบ
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวอัสลีนา มัจฉา
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวอริสรา สาหลัง
ครูผู้ดูแลเด็ก
คนงานทั่วไป
(ว่าง)

ข้าราชการและพนักงานจ้าง ส่วนสวัสดิการสังคม
องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ

นางสาวรุ่งนภา  อุสมา
นักบริหารงานสวัสดิการสังคม
นางสาวพิชยา  ดำสนิท
นักพัฒนาชุมชน
นางสาวผกามาส ไพจิตจินดา
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน